O nas

Dzięki naszym działaniom chcemy uczestniczyć, czyli kształtować rzeczywistość wokół nas. Skupiać ciekawych ludzi i idee, dbać o bogactwo kultury, tradycji i przyrody, wspierać słabszych, pomagać w przezwyciężaniu wszelkich barier, umożliwiać realizację marzeń.

Szerzyć tolerancję i korzyści wynikające z dialogu. Jednym słowem: działać.
Zapraszamy do współpracy.

Najważniejsze cele fundacji

- Aktywizacja różnych grup społecznych, zawodowych i wiekowych;
- Wspieranie idei społeczeństwa obywatelskiego;
- Wspieranie dialogu społeczno-politycznego;
- Wspieranie innowacji społecznych;
- Wyrównywanie szans, walka z wszelkimi przejawami dyskryminacji i wykluczenia;
- Wspieranie osób chorych i niepełnosprawnych;
- Ochrona przyrody, dziedzictwa kulturowego, tradycji i zabytków;
- Krzewienie postaw ekologicznych;
- Krzewienie postaw patriotycznych;
- Wspieranie dialogu międzynarodowego, międzykulturowego, międzyreligijnego, międzypokoleniowego;
- Działanie na rzecz poszanowania praw i wolności człowieka i obywatela;
- Wpieranie i organizowanie działalności charytatywnej, promocja wolontariatu.